Αποστολικόν και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα

Κυριακής 13 Δεκ., 2020

 
---------------------------
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κολoσ.  γ΄ 4-11 

Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 

Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, 

ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 

ὅπου οὐκ ἔνι ῞Ελλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 

Απόδοση στην Νεολληνική

Ἀδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας φανερωθεί, τότε και εσείς μαζί του θα φανερωθείτε με δόξα. Άπονεκρώστε λοιπόν, ότι σας συνδέει  με το αμαρτωλό  παρελθόν. Την  πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι ειδωλολατρία. 

Γιά όλα αυτά θα πέσει  η οργή του Θεού πάνω σ΄εκείνους  που δεν θέλουν να πιστέψουν . Σ΄αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς , όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν την ζωή σας

Τώρα, όμως, πετάξτε όλα αυτά από πάνω σας. Την  οργή, τον θυμό, την κακία, την πονηρία την κακολογία την βλασφημία, και την  αισχρολογία  

Μην λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας, μαζί με τις συνήθειές του.  Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινούργιο άνθρωπο που ανανεώνετε συνεχώς και ντυθήκατε το νέο, που ανακαινίζεται συνεχώς  σύμφωνα  με την εικόνα του δημιουργού του  ώστε με την νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του θεού. Σ΄αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί  και Ιουδαίοι, περιτετμημένοι κι απερίτμητοι , βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι.  του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Λουκά ιδ΄ 16 – 24

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις·. Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, Ὀ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ‘Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε.· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.  καὶ ἕτερος εἶπε. Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ εκλεκτοί.

Απόδοση στην Νεολληνική

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν αυτήν. Ένας άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και προσκάλεσε πολλούς. Έστειλε, λοιπόν, το δούλο του την ώρα του δείπνου να πει στους προσκαλεσμένους: Ελάτε, γιατί είναι κιόλας όλα έτοιμα. Άρχισαν τότε όλοι να προβάλλουν από μια δικαιολογία. O πρώτος του είπε: Αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένο. Ένας άλλος πάλι, είπε: Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένο. Kι ένας άλλος είπε: Έχω παντρευτεί και γι’ αυτό δεν μπορώ να έρθω. Ήρθε, λοιπόν, ο δούλος εκείνος και τα διηγήθηκε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργίστηκε και είπε στο δούλο του: Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε εδώ μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς. Kι όταν επέστρεψε ο δούλος, είπε: Kύριε, έγινε αυτό που διέταξες, μα ακόμα υπάρχει χώρος. Είπε τότε ο κύριος στο δούλο του: Bγες στους δρόμους και στους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν εδώ για να γεμίσει το σπίτι μου.

Γιατί σας λέω πως κανένας από τους ανθρώπους εκείνους που προσκάλεσα δε θα γευτεί το δείπνο μου. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί.

 

 

 

᾿Εφημέριοι

Πρωτοπρεσβύτερος

Θεόδωρος Θεοδώρου και

Παναγιώτης ᾿Αχιλλέως

Ψάλτες

 Ηλίας Μήτος

Ιορδάνης Παπαϊωάννου

Ανδρέας Επιφανίου

Εκκλησιατική ᾿Επιτροπή·

Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου,(Πρόεδρος)
Νίτσα Αγρότου, (Γραμμ.)
Γιώργος Χαραλάμπους (Ταμίας)
Πάρις Πραξιτέλους,
Ντίνα Πουλλικκά
Ελενίτσα Δημητρίου,
Ανδρέας Χατζηλοϊζου
Γιώργος Κασιουρής
Νεόφυτος Παπαδοπουλος
Στέλιος Χριστοδούλου.

 

Νεωκόρος

Χρηστάκης Παπαγεωργίου

 

 

Επαφή

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου - Άγιος Δομέτιος-Λευκωσια-Κυπρος Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου
Άγιος Δομέτιος
Λευκωσία - 2368
Κύπρος
22774958

Για περισσότερες Πληροφορίες επιλέξτε από το ΜΕΝΟΥ
"ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"